1748 - 1874     MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS, DOCUMENTS

Page 7 of 7 Results 121 - 127 of 127
76 1868 Utrecht and surroundings Lot of ±40 manuscript documents 76 1868 Utrecht and surroundings Lot of ±40 manuscript documents
76/1868 [Utrecht and surroundings]. Lot of ±40 manuscript documents, pen and ink on paper and vellum, dated between 1598 and 1914, occas. w. wax seal attached.

= Miscellaneous collection of manuscript documents, all concerning property or citizens of Utrecht, for the larger part deeds of transport and notarial documents concerning two properties along the Oudegracht in Utrecht: "een huis en erve, staande en gelegen binnen de stad Utrecht aan de oostzijde van de Oude Gracht, tegenover de Jansbrug" and "een huis, erf en grond aan de westzijde van de Oude Gracht, genaamd den Eijckel". Some names mentioned: Cornelis Peterszoon van Cleef, Godart Buijnick and some interesting documents with referring to the Utrecht bookseller and printer Jacob van Poolsum ("de heer Jacob van Poolsum, eijgenaar sijner huijse en erve staande en gelegen over het stadhuijs alhier (...) te kennen gevende dat hij sijn voorzeijde huijsinge van binnen eenigsints wilde doen vertimmeren en dat hij hoognodig een latee-balck moeste doen brengen in des eersten comparants voors eijgen muer (...)" (dated 28 December 1728) (perhaps for the printing press?).

€ (150-250) 160
76 1869 Van de Poll family Pollio Huyrbouck Gemaeckte Huyren concerneerende Pollio beginnende Ao 1632 76 1869 Van de Poll family Pollio Huyrbouck Gemaeckte Huyren concerneerende Pollio beginnende Ao 1632
76/1869 [Van de Poll family]. "Pollio Huyrbouck. Gemaeckte Huyren concerneerende Pollio, beginnende Ao 1632". Manuscript, pen and ink on paper, 135 lvs. in several hands, contemp. vellum w. title in pen and ink on frontcover, folio.

- Bookblock warped; binding sl. stained and worn.

= Entries dated up to 1703. Concerning loans of land i.a. in Blokland, Cattenbroek, Heeswijk and Willeskop.

WITH: a small archive concerning the Van der Poll familiy, i.a. a letterpress broadside "Lyk- en Troost-Digt, pligtschuldig opgedragen aan den wel edelen agtbaren heere den heere Mr. Jan van de Poll Pietersz. schepen en raad der Stad Amsterdam betrekkelyk op het afsterven van zyne hooggeliefde gemalinne, vrouwe mevrouwe Jacoba Margreta van Hooven" (1764), offprints from "De Nederlandsche Leeuw", 2 engr. portraits and a 16th cent. document on vellum concerning Wouter Jansz Van de Poll.

€ (200-300) 200
76 1870 VOC and WIC Zwaardecroon H 1667 1728 76 1870 VOC and WIC Zwaardecroon H 1667 1728
76/1870 [VOC and WIC]. Zwaardecroon, H. (1667-1728). AUTOGRAPH SIGNED LETTER to "Pieter Coesaert, nevens de verdere leden van den Politijken Raad aldaer", dated "Den 20en Januarij 1698 smorgens vroegh", pen and black ink, 2 leaves, recto only, with orig. wax VOC seal.

- Doubled w. 18th century paper; lacks some portions on outer margins (1x w. loss of some text).

= "Gisteren hebben wij laest aen uE. geschreven, het welcke maer eenelijcke heeft gediend tot andre omhet Jagtje de Jager nae Coijlang te depeecheren, niet twijffelende of zulx sal door UE wesen volbracht al voor den ontvang vandesen, die nu ten genen sijnde werd gericht dan tot geleyde van de [selve] be[iden] paspoorten die uE. op het versoecke vanden Poucasen Mescoert vervaerdight, en aen ons toegesonden hebben, en dewelcke tans door ons geteekend sijnde weder terug gaen met recommandatie deselve na pouca[sen] verm[eld]: voort tesenden, dewijl wij gesien hebben de seeker vaertuijg aldaer expres om een pas-poort lag en waertende (...)." NNBW VII, p.1352ff: "In 1684 werd de jonge Zwaardecroon als adelborst in dienst van de O.I. Comp. aangenomen. (...). 13 April 1696 werd hij aangesteld tot Commissaris ter kust van Malabar en waarnemend Gouverneur van Ceylon." SEE ILLUSTRATION PLATE LXXV.

€ (300-500) 450
76 1871 Vondel J van den 1587 1679 76 1871 Vondel J van den 1587 1679
76 1871 Vondel J van den 1587 1679 76 1871 Vondel J van den 1587 1679
76 1871 Vondel J van den 1587 1679 76 1871 Vondel J van den 1587 1679
76/1871 Vondel, J. van den (1587-1679). "Vredewensch aen Constantyn Huigens, ridder, heere van Zuilichem, raed en secretaris des princen van Oranje." AUTOGRAPH POEM SIGNED "Juste", pen and ink, 1 fold. leaf (33x42 cm. unfolded), recto only, title/ dedication and 36 lines, dated "Augusto 1633" by C. HUYGENS in upper right corner (p.1) and autogr. address to Constantijn Huygens ("Edelen gestrengen heere Constantyn Huigens ridder heere van Zuilichem Raed en secretaris des princen van Oranje tegenwwoordigh in het leger/ loon den bode (...)" w. paper seal (p.4).

- Flattened folds; page w. the address and seal sl. soiled and w. "XII" in red crayon.

= Fair copy, w. 2 autograph corrections. EXTREMELY RARE autograph by Vondel (in the past 60 years no autographs have come up for sale at auction). This is one of two autograph copies of the poem known to exist: the other copy was sent to Tesselschade by Vondel and is kept in the collection of the University Library of Amsterdam. Vondel wrote the poem "Vredewensch" in response to Huygens's question whether he still wrote poems in praise of Frederik Hendrik. Earlier Vondel had written several poems glorifying the achievements of Frederik Hendrik in the Eighty Years' War, such as "Verovering van Grol" (1627) and "Zegezang" (1629), but quite unexpectedly he answered Huygens' question with his wish for peace: "Vredewensch". In the poem he calls on Huygens as secretary of Frederik Hendrik to move the prince to peace. Interestingly, 13 years after writing his "Vredewensch" (on the eve of the Peace of Westphalia and just after Frederik Hendrik had died), Vondel wrote his poem De getemde Mars, in which he returns to his frustration at Frederik Hendrik's unwillingness to participate in a peace treaty, with the words: 'op wiens hart geen vredewensch kon hechten. For the history and background of the poem, see in extenso the essay "Vondels Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633) als bijdrage tot een aktuele diskussie" by Mieke B. Smits-Veldt in Spektator (see Literature below). In this essay Smits-Veldt mentions the existence of three copies of the autograph, but the second copy, of which only an illustration was known, proved to be a partial reproduction of the present copy, on which she writes: "Het derde handschrift, dat figureert in een Franse auctiecatalogus van 1878, moet hoogst waarschijnlijk inderdaad de tekst van de Vredewensch bevatten, gezien de omschrijving "Pièce de vers aut. signé Juste, adressée à Constantijn Huygens, Août 1633". Of de datering "Août 1633" berust op een datering in het handschrift is niet duidelijk: de andere twee[sic] dragen geen datum. (...) Volgens De Vries en Unger zou dit sinds 1878 "ergens in het buitenland zwervende" handschrift het exemplaar, bestemd voor Huygens, geweest zijn; wellicht vanwege de aanlokkende toelichting in de catalogus? Helaas is ook dit handschrift nog niet opgespoord." SEE ILLUSTRATION PLATE LXXIV.

PROVENANCE. Sir Constantijn Huygens, Lord of Zuilichem (1596-1687), The Hague; thence by descent; collection of jhr. Cornelis Ascanius VII van Sypesteyn Wigboldsz. (1785-1841), Haarlem; collection of the pastor Paul-Henri Marron (1754-1832), Paris, as a gift from the former; collection of the statesman Lodewijk Caspar Luzac (1786-1861), Leyden; his estate sale, Amsterdam (F. Muller, Frères van der Hoek, 20 Dec. 1872, lot 849); collection of the attorney and politician Laurent François Félix Veydt (1800-1877), Antwerp; his estate sale, Paris (Chavarey, comm. pris. Baudry, 10 Dec. 1878, lot 617 (Superbe et rare pièce)); [...]; by descent in the Chodron de Courcel family, Paris.

LITERATURE. S. Bérard a.o. (ed.), Isographie des hommes célèbres, ou Collection de fac-simile de lettres autographes et de signatures, Vol. II/III. Paris 1828-30 (with ill. of the title, dedication and the first 12 first lines, w. the signature added directly below; from the coll. of P.-H. Marron); A.D. de Vries and J.H.W. Unger, "Vondeliana. II. Vondels handschriften", in: Oud-Holland, vol. I (1883), p.136-149 and vol. II (1884), p.293-308 (i.a. identifying the present ms. as addressed to Huygens); J.H.W. Unger, Bibliographie van Vondels werken, Amst.1888, p.218-19, erroneously under 2 separate nos.7 and 8); J.F.M. Sterk, Vondel-brieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Amsterdam-Sloterdijk 1935, p.72 (dating the poem 13 August 1633); Mieke B. Smits-Veldt, "Vondels Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633) als bijdrage tot een aktuele diskussie", in: Spektator, vol. VII (1977), p.217-245 (specifically p.223 and note. 22); cf. E. Jacques, "Un parlementaire et homme daffaires passioné de culture au XIXe siècle, Laurent Veydt", in: Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de lAcadémie royale de Belgique, vol. LXIX (1983), pp. 530-581 and Helen Wüstefeld, "Boeken, brieven, charters en manuscripten. De verzameling Van Sypesteyn", in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, vol. XIII (2006), p.33-49.

ADDED: an autograph letter signed by C.A. VAN SYPESTEYN VI to "Monsieur" [= Paul-Henri Marron], dated "Haarlem 5 octobre 1825", pen and ink, 1 fold. leaf, recto only (1p).

= Thanking Marron for the autographs he received, and in exchange sending him the Vondel autograph: "(...) cependant comme vous m'avez manifesté le désir d'avoir Vondel, je m'empresse de vous faire parvenir une pièce en vers, composée par lui et tout écrite de sa main et signée Juste, comme il en avait la coutume. (...) c'est la seule pièce que je possède de ce grand poëte mais je vous l'abandonne avec un sensible plaisir (...)".

€ (20.000-30.000) 42500
76 1872 Voorschoten Lot of 28 manuscript documents concerning a property gelegen onder Voorschoten aan de Rhijndijk/ Hoge Rijndijk omtrent het Schow van Duijvenvoirde 76 1872 Voorschoten Lot of 28 manuscript documents concerning a property gelegen onder Voorschoten aan de Rhijndijk/ Hoge Rijndijk omtrent het Schow van Duijvenvoirde
76/1872 [Voorschoten]. Lot of 28 manuscript documents concerning a property "gelegen onder Voorschoten aan de Rhijndijk/ Hoge Rijndijk (omtrent het Schow van Duijvenvoirde)", pen and ink on paper, dated between 1628 and 1778, recto (and verso).

= Some names: Dirck Jacobsz. Tol, Petrus Schriverius, Martje Woutersdr. van Starrevelt and Gijsbert van Hoogendorp, vrijheer van Hoffwegen.

€ (80-100) 325
76 1873 Zeeland Michielzen M ±1630 1684 attrib 76 1873 Zeeland Michielzen M ±1630 1684 attrib
76 1873 Zeeland Michielzen M ±1630 1684 attrib 76 1873 Zeeland Michielzen M ±1630 1684 attrib
76/1873 [Zeeland]. Michielzen, M. (±1630-1684) (attrib.). (Burlesque notulen:) "Notulen der Vergaderinge van de Edele Moogende Heeren Staaten van Zeeland. Begonnen met den 13 Junij Ao 1676. Eijndigt met den 1 Januarij Ao 1684. in rijm gestelt door Hr. Consilis Machielsen. Pensionairis ordinair der Steede Veere". Manuscript on paper, pen and ink in Dutch, dated "1749 Schripsit[?]" at the end, 170[=172]p., contemp. hcalf w. red mor. letterpiece giltlettered "MACHIEL / STAAT / NOTUL / IN RYM", folio.

- Some foxing in blank margins. Spine-ends sl. dam.; corners worn; paper over covers sl. rubbed.

= One of several transcripts of Michielse's famous (but unpublished) so-called "Burlesque Notulen", humorous notes written while attending the often boring meetings of the Staten van Zeeland. Written in a neat hand. The work starts off with the lines "Zoodra d'Eerst Eede was gekoomen, heeft men terstond een boo vernomen, Die zeij dat men op Zaterdag, de Staaten te gemoete zag (...)", instead of the usual couplet: "Ik schrijf een koddig Rijm, voor al die 't willen Lesen, Wat dat de Wereld is of watse Schijnt te Wesen, Hoe alle Soort van Volk word bij de Neus Geleijt/ Door Eijgen Baat, en List, tot Slaafsche Dienstbaarheyt." Usually the works begins at 13 January, but perhaps in this case the date of 13 June is a mistake by the copyist. Numerous local events, disputes, intrigues etc. are elaborated upon. On Michielse see Nagtglas III, p.170-172.

€ (300-500) 300
76 1874 Zuid Holland Lot of ±50 manuscript documents concerning several polders near Zoetermeer and Stompwijk 76 1874 Zuid Holland Lot of ±50 manuscript documents concerning several polders near Zoetermeer and Stompwijk
76 1874 Zuid Holland Lot of ±50 manuscript documents concerning several polders near Zoetermeer and Stompwijk 76 1874 Zuid Holland Lot of ±50 manuscript documents concerning several polders near Zoetermeer and Stompwijk
76/1874 [Zuid-Holland]. Lot of ±50 manuscript documents concerning several polders near Zoetermeer and Stompwijk, pen and ink on paper and vellum (9x), dated between 1778 and 1936, various sizes.

= Interesting collection concerning the transfer of several lot numbers in the Zoetermeerse Meerpolder, Tedingerbroek and the Rietpolder.

€ (150-250) 180
Page 7 of 7